ประวัติโรงเรียน

ชื่อโรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์   ที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายขาว  อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ    โทร. ๐๗๕ - ๖๔๒๐๕๘  โทรสาร. ๐๗๕-๖๔๒๐๕๘      website: www.ekp.ac.thโดยนายก้าแหมน  ลูกเหล็ม  ได้จัดทำโครงการเสนอคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่  เห็นชอบ  และเริ่มก่อสร้าง  เมื่อเดือนตุลาคม  ๒๕๔๗  โดยนายก้าแหมน  ลูกเหล็ม  เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ  นายต้ากีม  กุลดี  เป็นครูใหญ่และได้ปรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการเมื่อปี ๒๕๕๐  การดำเดินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๘ และทางโรงเรียนได้เชิญเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกระบี่  นายปฐม  ภาโอกาส  เมื่อวันที่  ๑๒ เมษายน  ๒๕๔๘  การประเมินความพร้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเปิดดำเนินการเรียนการสอนปีการศึกษา  ๒๕๔๘  และได้อนุมัติในการจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่  ๒๑  เมษายน  ใบอนุญาตเลขที่  กบ.๐๐๓/๒๕๔๘  โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  โรงเรียนเปิดรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ ม.๑  จำนวน๑๑๙ คน  ม.๒  ๑ ห้องเรียน  ๔๒ คน  ครู ๘ คน  ครูพิเศษ ๑ คน

 

การเปิดดำเนินการสอนในปี  ๒๕๔๘  ทางโรงเรียนได้ดำเนินตามแผนการปริหารจัดการและแผน

 ยุทธศาสตร์เพื่อต้องการให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ  โดยกำหนดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๘  วันที่ ๙ พฤษภาคม  ๒๕๔๘  ปฐมนิเทศนักเรียน วันที่  ๙  พฤษภาคม ๒๕๔๘

การจัดการเรียนการสอนใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.๒๕๔๔  และหลักสูตรอิสลามศึกษา  ๒๕๔๖  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดความมั่นใจของผู้ปกครองโดยใช้ปรัชญาของโรงเรียนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย  โดย  อ.สมบูรณ์  สิทธิมนต์  อดีต  สส. กระบี่  ให้แนวคิดและนำไปสู่การปฏิบัติ  “วิชาการเลิศ  จริยธรรมเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม”  และ อ.ฮาลียา  กุลดี  อ.๒ ระดับ ๗  ได้คิดคำขวัญผู้ว่า  “วิชาการเด่น  เน้นศาสนา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  พร้อมกีฬา  ประชาร่วมใจ”

ในการเปิดดำเนินการเรียนการสอนทางโรงเรียนได้เชิญผู้นำท้องถิ่นและบุคคลสำคัญต่างๆในเขตอำเภอคลองท่อมและเกาะลันตาโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  วันที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๔๘  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ได้รับคำชี้แนะในการจัดทำแผนยุทศาสตร์ของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและความต้องการของผู้ปกครอง

การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆในการจัดการเรียนการสอนห้องคอมพิวเตอร์  คอมฯ ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องสมุด  อุปกรณ์กีฬา  Internet ฯลฯ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการจัดการเรียนการสอนด้านสื่อต่างๆตามสาระวิชาที่ต้องการตลอดจนอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับบุคลากรในการเป็นอยู่ให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยทางโรงเรียนให้สวัสดิการต่างๆกับครูหอพัก ไฟฟ้า  น้ำ  รวมทั้งโทรศัพท์ที่ใช้ในการกิจการของโรงเรียน

ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  ทางโรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเพิ่มใหม่  ๓ หลัง  ๒๑ ห้องเรียน  โดยการกู้เงินจากธนาคารอิสลามจำนวนเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาทได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๔๘  แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน  ๒๕๔๙  (หลังที่๒)  และเปิดดำเนินการปีการศึกษา  ๒๕๔๙  มีนักเรียนเพิ่มขึ้น  ม.๑  ๑๖๙ คน  ม.๒  ๑๒๗  คน  ม.๓  ๔๙  คน  ม.๔ ๓๕ คน เดือนมิถุนายน  ๒๕๔๙  ดำเนินการก่อสร้างหลังที่  ๓,๔  แล้วเสร็จ  เดือน เมษายน  ๒๕๕๐

ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  นักเรียนทั้งสิ้น ข้อมูล (๑๐ มิ.ย.)  จำนวน  ๕๐๓  คน ครูทั้งศาสนาและสามัญ  ๒๗  คน  แยกครูสามัญ  ๑๗  คน  ครูศาสนา  ๑๐  คน  ผู้จัดการ ๑ คน ผอ. ๑คน

ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  นักเรียนทั้งหมด  ๖๐๓  คน  (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.)  ครู  ๓๕  คน  ทั้งสามัญและศาสนา  นักเรียน ม.๖  รุ่นแรกจบการศึกษาและสามารถเข้าศึกษาต่อได้ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนจำนวน  ๑๘ คน  จากทั้งหมด  ๒๒ คน  อีก ๔คน  ศึกษาต่อวันเสาร์-อาทิตย์เนื่องจากต้องทำงานไปด้วยและปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้ เปิดหลักสูตรนักเรียนวิชาทหารตามใบอนุญาตเลขที่ กห ๐๔๘๔.๖๓(ศฝ.)/๒๖๑

ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดสร้างสำนักงานใหม่พร้อมห้องประชุม  อาคาร  ค.ส.ล.  ๒  ชั้นงบประมาน  ๓๐๐๐,๐๐๐  บาท  เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทำงานและประชุมผู้ปกครองและนักเรียนรวมทั้งให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆที่มาใช้บริการรวมทั้งชุมชน

นักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๒  ทั้งสิ้นข้อมูล (๑๐ มิ.ย.)  จำนวน  ๕๙๐  คน  ครูทั้งศาสนาและสามัญ  ๓๗  คน  แยกครูสามัญหญิง  ๑๓  คน  ชาย ๘  คน  ครูศาสนาชาย  ๙  คน  หญิง  ๔  คน  ผู้จัดการ  ๑  คน  ผอ.  ๑  คน

ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  มีการปรับนโยบายใหม่ที่สำคัญเพื่อรองรับกับวิกฤตทางสภาพสังคม โดยการเปิดรับนักเรียนให้อยู่ประจำทั้งหมด ดังนั้นนักเรียนทั้งสิ้น (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.)  จำนวน  ๕๔๐  คน  ครูทั้งศาสนาและสามัญ  ๔๒  คน  แยกครูหญิง  ๒๒  คน  ชาย  ๒๐  คน  แยกเป็น  ผู้จัดการ  ๑ คน ผอ.  ๑  คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีนักเรียนทั้งสิ้น (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.)  จำนวน  ๕๙๒  คน  ครูทั้งศาสนาและสามัญ  ๓๙  คน  แยกครูหญิง  ๒๒  คน  ชาย ๑๗  คน  แยกเป็น  ผู้จัดการ  ๑  คน  ผอ.  ๑  คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีนักเรียนทั้งสิ้น (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.)  จำนวน  ๖๖๔  คน  ครูทั้งศาสนาและสามัญ  ๔๓  คน  แยกครูหญิง  ๒๕  คน  ชาย  ๑๘  คน  แยกเป็น  ผู้จัดการ  ๑  คน  ผอ.  ๑  คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีนักเรียนทั้งสิ้น (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.)  จำนวน  ๗๔๗ คน  ครูทั้งศาสนาและสามัญ  ๔๘  คน  แยกครูหญิง  ๒๘  คน  ชาย  ๑๘  คน  แยกเป็น  ผู้จัดการ  ๑  คน  ผอ.  ๑  คน

นักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ) มีนักเรียนทั้งหมด   ๘๐๐ คน ผู้บริหาร ๒ คน  คณะครูทั้งศาสนาและสามัญ ๕๑ คน

นักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ) มีนักเรียนทั้งหมด   ๗๖๐ คน ผู้บริหาร ๒ คน  คณะครูทั้งศาสนาและสามัญ ๕๑ คน

นักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ) มีนักเรียนทั้งหมด   ๗๗๕ คน ผู้บริหาร ๒ คน  คณะครูทั้งศาสนาและสามัญ ๕๒ คน

นักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ) มีนักเรียนทั้งหมด   ๘๒๔ คน ผู้บริหาร ๒ คน  คณะครูทั้งศาสนาและสามัญ ๕๔ คน